ЗА СЪБИТИЕТО

Членовете на мрежата на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България към космическата програма за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник:

Сдружение GEO Polymorphic Cloud и Институтът за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН)

заедно с  Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA) организират национален семинар за Програма за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник

www.copernicus.eu
Copernicus Academy
Copernicus Relays

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ?

Информираност

Предоставяне на информация за програмата за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник. Обучение за достъп до спътникови и тематични данни от порталите на Коперник. Европейски и световни програми за дистанционно наблюдение. Възможности за подкрепа на научни разработки, иновации и бизнес решения чрез програма Коперник. Международен опит и решения.

Сътрудничество

Сътрудничеството между научни, образователни, държавни и бизнес организации за съвместни партньорства в областта на използване на данни, продукти и услуги от програма Коперник. Представяне на добри практики, иновационни решения и state-of-the-art разработки. Потребителски предизвикателства и изисквания в различни сфери на практиката.

Приложение

Демонстриране на възможностите чрез конкретни примери на услугите и продуктите на програмата Коперник на ЕС в различни приложения в практиката, науката и бизнеса: мониторинг на околна среда, климатични промени, качество на въздуха, земеделие и горско стопанство, туризъм и културно наследство, управление при бедствия и аварии и др.

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 14.12.2022

Трети национален семинар по програма Коперник

Място на провеждане: онлайн

09:00 – 09:15

Включване в онлайн сесията и виртуално кафе – Видео за програма Коперник на ЕС

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

09:15 – 11:00

Космически програми на ЕС – Актуално състояние и бъдещо развитие

09:15 – 09:20

ОТКРИВАНЕ

Поздравителни адреси

Поздравителен адрес от Организационния комитет

проф. д-р Георги Желев

(Институт по космически изследвания и технологии – ИКИТ-БАН)

09:20 – 09:50

Новости в програма Коперник – Copernicus 2.0

Представяне на актуалното състояние на космическата програма на ЕС – Коперник, и новостите през следващия програмен период.

Annekatrien Debien

Copernicus Support Office

09:50 – 10:05

Нов разширен договор на България с ЕКА – ESA-PECS

Петя Пиперкова, Главен експерт
Дирекция “Политики и анализи”
Министерство на иновациите и растежа

10:05 – 10:35

ESA PECS дейности в България – анализи и перспективи

 

Michele Iapaolo, Country Officer (Lithuania, Bulgaria)
ESA, Directorate of Commercialisation, Industry and Procurement (CIP)

10:35 – 10:55

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

EUSPA is the agency responsible for the downstream user uptake of Copernicus among other users, complementing the current efforts of the Copernicus programme ecosystem. Through a set of support actions such as the Cassini initiative, Horizon Europe, Copernicus demonstrators, the User Consultation Platform and other relevant activities, EUSPA is contributing towards an increased adoption of Copernicus to maximise the benefits of the EU Earth Observation programme in downstream markets.

Eduard Escalona Zorita (Space Downstream Market Officer)

European Union Agency for the Space Programme – EUSPA

Въпроси и отговори по представените презентации в сесията

11:00 – 11:20

Виртуална кафе пауза – Видео за програма Коперник на ЕС

11:20 – 12:40

Програма Коперник – възможности и приложения

11:20 – 11:50

Коперник за бизнеса: Иновационни програми за насърчаване на предприемачеството и бизнеса

Като водеща в света програма за наблюдение на Земята, Коперник допринася значително в социално-икономическата сфера, както и за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж със своите данни, информация и услуги. През последното десетилетие се наблюдава нарастващ брой иновационни програми, финансирани от публични институции и индустрия, които твърдо позиционират използването на Коперник, също и за търговски цели. Тази презентация ще предостави актуализация на някои от основните иновационни инициативи в областта на Коперник (и Галилео) и как българските научни и бизнес общности могат да се възползват от тях.

Daniela Dobreva-Nielsen
AZO-Space of Innovation

11:50 – 12:10

Насърчаване на възприемането на Коперник от потребителите с проект FPCUP: състояние и напредък

Seraphine Luneau

German Space Agency (DLR)

12:10 – 12:30

Дейности по насърчаване на потребителите на Коперник в Гърция

Giorgos Panagopoulos

PRAXI Network/FORTH

12:30 – 12:40

Услуги на оперативния отдел на BEYOND на Националната обсерватория на Атина

Lefteris Theodoropoulos

Operational Unit BEYOND Centre | IAASARS | National Observatory of Athens

12:40 – 13:00

е-дискусия – Въпроси и отговори по Пленарната сесия

13:00 – 13:45

Виртуална обедна почивка – Видео за програма Коперник на ЕС

13:45 – 15:10

Дейности свързани с програма Коперник в България

13:45 – 14:00

План за възстановяване и устойчивост и Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

Лора Йосифова

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Министерството на иновациите и растежа (МИР)

14:00 – 14:15

Космическите програми на Хоризонт Европа

доц. д-р Боян Жеков

Национален координатор на Хоризонт Европа

14:15 – 14:35

Мрежата на Copernicus Academy и Copernicus Relays в България

Copernicus Academy и Copernicus Relay са част от Copernicus User-uptake инициативата по програма Коперник. Членове на техните мрежи са научни организации, МСП, НПО и др. работещи в сферата на приложение на дистанционните наблюдения. Ролята на Copernicus Academy и Copernicus Relay е да повишава информираността за програма Коперник във всяка страна. В презентацията ще представи кои са тези организации в България и какви са техните дейности свързани с програмата.

Представители на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България

14:35 – 14:45

Дейности по насърчаване на потребителите на Коперник по проект FPCUP в България

..

Лъчезар Филчев (Институт за космически изследвания и технологии – БАН)

Веселин Василев (Клъстер Аеро-Космически технологии, изследвания и приложения)

Васил Василев (сдружение Геополиморфик Клауд)

Въпроси и отговори по представените презентации в сесията

15:00 – 15:15

Виртуална кафе пауза – Видео за програма Коперник на ЕС

ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ

Информационно-обучителната сесия за тематичните услуги на програма Коперник на ЕС ще бъде водена от представители на Copernicus Academy&Relays в България – ИКИТ-БАН, GEO Polymorphic Cloud и специалисти от научните среди по отделните тематики.

15:15 – 16:45

15:15 – 15:45

Тематични услуги на програма Коперник: Мониторинг на атмосферата

Ще се представят основните тематични области, с акцент върху продуктите за прогноза качеството на въздуха – видове замърсители, географски райони, както и инструменти в помощ на решения за подобряване качеството на въздуха. Ще се покажат порталите за получаване на визуална инфромация (карти), както и тези за достъп до числените данни. Ще се коментират новите елементи на услугите, както и някои примери за приложения използващи данни на CAMS.

проф. д-р Емилия Георгиева

Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

15:45 – 16:15

Тематични услуги на програма Коперник: Мониторинг на морета и океани

В презентацията ще ви представим информацията за Световния океан, която се предоставя в реално време и за изминал климатичен период, като продуктите се разделят условно на Син океан – физическите параметри, Зелен океан – биогеохимични параметри и Бял океан – параметри на ледената покривка; как да намерим и изтеглим интересуващите ни променливи. Ще разгледаме и новите обобщени индикатори за мониторинг и Отчета за състоянието на океана. Специално внимание ще отделим на Черно море и случващото се там – тенденциите в температурата, морското ниво, циркулацията и кислородното съдържание. Ще представим и стратегията за развитие през следващата фаза в светлината на прехода към Коперник 2.0.

доц. д-р Елисавета Пенева

СУ „Св. Климент Охридски“, Copernicus Academy

16:15 – 16:45

Тематични услуги на програма Коперник: Управление на извънредните ситуации

В презентацията бъде представен достъпа до данните и продуктите по тематична услуга на програма Коперник – Управление на извънредни ситуации, актуално състояние и бъдещо развитие.

Васил Василев

Сдружение Геополиморфик Клауд, Copernicus Relays

16:45 – 17:00

Виртуална кафе пауза – Видео за програма Коперник на ЕС

17:00 – 18:30

17:00 – 17:30

Тематични услуги на програма Коперник: Мониторинг на земната повърхност

В презентацията бъде представен достъпа до данните и продуктите по тематична услуга на програма Коперник – Мониторинг на земната повърхност, актуално състояние и бъдещо развитие.

проф. д-р Лъчезар Филчев

Институт за космически изследвания и технологии ИКИТ – БАН, Copernicus Academy

17:30 – 18:00

Тематични услуги на програма Коперник: Климатични промени

В презентацията ще представим достъпа до данните и продуктите по услугата, и посоките на развитие в бъдеще.

Васил Василев

Сдружение Геополиморфик Клауд, Copernicus Relays

18:00 – 18:30

ДЕН ВТОРИ – 15.12.2022

Трети национален семинар по програма Коперник

Място на провеждане: онлайн

08:50 – 09:00

Регистрация и е-кафе – видео за програма „Коперник“

09:00 – 10:30

КОНФЕРЕНТНА СЕСИЯ 1: Приложения на данни и услуги от програма Коперник

09:00 – 09:15

ESA-PECS проект “Разкриване на силата на SAR данните в различни области на приложение – обучение на новото поколение професионалисти”

Институт за космически изследвания и технологии – ИКИТ-БАН

проф. д-р Христо Николов, Институт за космически изследвания и технологии – БАН

доц. д-р Мила Николова, Институт по геофизика, геодезия и география – БАН

09:15 – 09:30

Комбиниране между сателитни и отворени данни за управление на язовири и земеделски добив. Създаване на модели чрез дълбочинно обучение

В настоящата статия ще бъдат представени два проекта, в които авторите
използват сателитни изображения от програмата „Коперник“ за изследване
както на водни ресурси, така и на земеделски земи. Поради важността и на двата
отрасъла конкретно за България, авторите максимално изпозлват свободно
достъпни данни и техники от машинното обучение, така че да се разгърне
пълния потенциал на сателитните данни от сателитите Sentinel. Този набор от
данни биват използвани за създаване на дълбочинни модели и прогнозиране на
бъдещото състояние или на водните количесва или потенциала на земеделския
добив. В презентацията ще бъдат показани примери за комбиниране да
различните типове данни, методологии и крайни цели на проектите. Авторите
ще обърнат внимание и на проблеми и перипети пред използването на
отворени данни и тяхната комбинация.

д-р инж. Паулина Раева, „МАП.ИНГ“ ЕООД
Андреа Иванова, „МАП.ИНГ“ ЕООД
д-р инж. Васил Попов, ТУ-София, филиал Пловдив

09:30 – 09:45

Интелигентна информационна инфраструктура за наблюдение и експлоатация на водни ресурси

Експлоатацията на реки и хидроенергийни резервоари включва ежедневен мониторинг на водните ресурси, метеорологичните условия, състоянието на крайбрежието, зоните на наводнения и др. Предоставяне на навременна и лесна за използване информация, анализи и ранни предупреждения за текущи и предстоящи състояния или събития помагат на мениджърите на водните ресурси и служителите на високо ниво да наблюдават адекватно и планират действия за устойчиво развитие на речните райони. Представяме интелигентна уеб базирана инфраструктура, която съчетава различни методи на AI, напр. свързани данни, дълбоко обучение и автоматизирано взимане на решения, за
осигуряване на интегрирана информационна система, която осигурява оперативна съвместимост между пространствена информация на ГИС системи, информация за дистанционно наблюдение, символни и числени данни като метеорологични данни и наземни измервания и създава стойностен процес за използване на данни за нуждите на реките и експлоатация на хидроенергийни резервоари. Ние показваме как хидродинамичното моделиране с прогнозирани водни данни, получени от данни от
наблюдение на земята и от наземни измервания, приложени към верига от архитектури на невронни мрежи, извлича прогнозни речни модели. Те се интегрират в информационната инфраструктура и са достъпни за търсене, преглед, проектиране на промените в навигационните условия на плавателни реки, геопространствена визуализация в ГИС. Интелигентната информационна инфрастуктура допълнително предоставя функции като генериране на прогнози за речния отток, мътността, нивото на водата и запитване за различни корелации и синхронизирани визуализации в таблици, графики и ГИС
карти. Помага за подобряване на оперативната ефективност, като предоставя възможност за взаимодействие и преглед на цялата информация за управление на водните ресурси наведнъж, осигурява точност и способност за вземане на решения чрез съпоставяне на исторически и прогнозни данни със сателитни изображения и данни, дава автоматизирано прогнозиране на водни количества, намалява риска чрез автоматизирани предупредителни сигнали. Ние демонстрираме с пример за Дунав предимствата на представената интелигентна инфраструктура за мониторинг на реките и тяхната среда за устойчиво развитие и планиране.

Мариана Дамова, Емил Стоянов, Станко Станков, Херман Песек

Мозайка ЕООД

09:45 – 10:00

The added value of earth observation in flood risk assessment, monitoring and early warning

Alexia Tsouni, Stavroula Sigourou

Operational Unit BEYOND of IAASARS/NOA

10:00 – 10:15

Програма Коперник и данни с отворен достъп за анализ на наводненията в България в контекста на Европейската Директива за риска от наводнения

Надя Цветкова, Васил Василев

Геополиморфик ООД

10:15 – 10:30

Симулиране на разпространението на нефтени разливи детектирани на радарни спътникови изображения

Цел на това изследване е да проверим дали наличието на реално детектирани нефтени изпускания от спътникови изображения подпомага определянето на граничните условия за числено симулиране на разпространението на нефт. Симулациите са направени с Лагранжевия модел OpenDrift, а формата на нефтените петна се определя от радарните изображения от мисията Сентинел-1.

Ирина Ганчева

Физически факултет, СУ

10:30 – 10:45

Виртуална кафе пауза – видео за програма „Коперник“

10:45 – 12:00

КОНФЕРЕНТНА СЕСИЯ 2: Приложения на данни и услуги от програма Коперник

10:45 – 11:00

Използване на продукти от CAMS за анализ на преноса на пустинен прах към България

Пясъчните и прашни бури се разглеждат като опасни метеорологични явления, които оказват влияние на обществото в различни социално–икономически дейности, свързани с качество на въздуха, здравеопазване, авиация, селско стопанство, опазване на екосистеми, производство на слънчева енергия и др. Преносът на пустинен прах представлява уникална форма на опасност от природен характер, доколкото източникът на праха и районите на въздействие могат да бъдат разделени от големи разстояния. Това налага проследяването на преноса на прах да се прави за големи територии с подходи, които позволяват анализиране на динамиката на атмосферата, циркулационните особености и преноса на атмосферни аерозоли в различни пространствено-времеви мащаби. Услугата на програмата Коперник за мониторинг на атмосферата (CAMS) предоставя резултати от оперативни глобални и регионални (за Европа) числени модели. Част от многобройните моделни данни се отнасят за пустинен прах – концентрация на приземно ниво и във височина (Dust), както и за съдържанието на аерозоли от пустинен произход в атмосферната колона (DAOD). CAMS предлага и продукти в подкрепа на политики (CAMS Policy Support tool). В тези продукти са налични прогнози за състава на фините прахови частици за района на София, включително и за съдържание на пустинен прах.
Целта на презентацията е, с помощта на два характерни епизода с пренос на пустинен прах към България, да се демонстрира ползата от изброените CAMS продукти. В допълнение ще коментираме циркулацията довела до тези епизоди, връзката с реализираното метеорологично време, както и ефекта на преноса на пустинен прах върху наблюдаваните концентрации на фини прахови частици в станциите от мрежата на Изпълнителната агенция за околна среда, ИАОС-МОСВ.
Ще се демонстрират налични онлайн карти и графики, както и ще се посочи как да се получат моделните резултати от CAMS, с които впоследствие да се правят по-подробни анализи.

Емилия Георгиева, Анастасия Стойчева, Христина Кирова

Национален институт по метеорология и хидрология – НИМХ

11:00 – 11:15

Проект Smart4Cov19/Telemedicine – изследване на ФПЧ с Sentinel 5p

проф. д-р Лъчезар Филчев, проф. д-р Георги Желев, доц. д-р Мария Димитрова, д-р Пламен Тренчев, Институт за космически изследвания и технологии – ИКИТ-БАН

11:15 – 11:30

The role of remote sensing data to elucidate the physical interpretation of climatological Lagrangian Coherent Structures

Lagrangian Coherent Structures (LCS), or the hidden skeleton of fluid flows, basically, are material lines that organize the fluid-flow transport. Briefly, the attracting (or repelling) LCS take the form of material lines that plays a dominant role in attracting/repelling neighboring fluid elements to/from itself. Through extensive geostrophic velocity data, derived from altimeter data or hydrodynamic models, it is possible to extract the quasi-steady Lagrangian transport patterns. Despite the LCS as a tool to identify turbulent flow structures in real-time, the climatological LCS (cLCS) characterizes the Lagrangian transport patterns without the need for initial positions or an initial time. In both tools it is important to elucidate the physical interpretation of the Lagrangian transport. This contribution comes from remote sensing data and in-situ data. This data supported the climatological squeezelines and climatological attraction strength computed from a long time series of ocean current velocity data.

Mainara Biazati Gouveia, Elisaveta Peneva

Катедра Метеорология и Геофизика, Физически факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

11:30 – 11:45

Създаване на дигитално учебно съдържание с данни от програма “Коперник” за средното образование

Презентацията ще представи провеждането на обучения, свързани с използване на данни от програма “Коперник” в средното образование, както от учители, така и от самите ученици. Ще бъде споделен опит от провеждането на съвместни инициативи с Българското географско дружество, Геолого-географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

д-р Евгения Сарафова, Пиксел къмпани ЕООД

11:45 – 12:00

Интерактивен учебник по география с използване на програма Коперник и данни с отворен достъп

Васил Василев, Надя Цветкова, Геополиморфик ООД

проф. д-р Надежда Илиева, НИГГГ-БАН

12:00 – 12:45

Виртуална обедна почивка – видео за програма Коперник

12:45 – 14:30

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ 1

12:45 – 13:30

Въведение в earthblox

EarthBlox

13:30 – 14:30

CREODIAS за да направите вашата работа с EODATA по-ефективно

We are pleased to invite you to attend the session „Move to CREODIAS to make your work with EO data more efficient”. During the workshop you’ll learn how to use CREODIAS platform’s full potential. CREODIAS is one of the European DIAS (Data and Information Access Services) platforms, aimed at facilitating access to satellite data and ensuring the possibility of its processing in the cloud, as well as the creation of its own applications and services.

Marcin Gil, CloudFerro

Marcin Szreder, EO Data Analyst, CloudFerro

14:30 – 14:45

Виртуална кафе пауза – видео за програма „Коперник“

14:45 – 16:30

ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ 2

14:45 – 15:45

Платформа WEkEO за достъп и работа с данни от Коперник в облачна среда

The presentation will start by a global display of WEkEO ecosystem, functions and services. We will then focus on the 3 services WEkEO provide : Data Access, JupyterLab, and Cloud Computing ressources. Three datasets from Copernicus Marine, Copernicus Land and Copernicus Climat will be used to show how to download and process data on WEkEO.

Jean-Etienne Doazan (WEkEO User Support)

15:45 – 16:30

ECLIPSE – софтуер за ефективна работа в космическия сектор – въведение и демонстрация

Mike Dubach, Sales Executive – Digital Solutions, Sapienza Consulting

16:30 – 17:00

Закриване на семинара

НАУЧНИ ДОКЛАДИ

Сборник с научните доклади от 3-ти национален семинар по програма Коперник ще бъде публикуван след приключване на семинара.

ОРГАНИЗАТОРИ

Събитието се организира от членовете на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България

Сдружение GEO Polymorphic Cloud – Copernicus Relays

Институт за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) – Copernicus Academy,

Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA)

Сдружение GEO Polymorphic Cloud
Basic RGB
logoIKIT

Събитието се осъществява с подкрепата на:

Този семинар се организира с подкрепата на Caroline Herschel Framework Partnership Agreement на Европейския Съюз относно Copernicus User Uptake съгласно споразумение за безвъзмездна помощ No FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, проект FPCUP (Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake), Дейност No: 2018-1-86 „Програма за повишаване на осведомеността за Коперник в България – COPE4BG“ (2019/SI2.819207/06).

Партньори по FPCUP проекта – ИКИТ-БАН и CASTRA.

РЕГИСТРАЦИЯ

Важна информация

Участието в събитието е свободно, без такса за регистрация.

В случай, че вече работите с данните и продуктите на програма Коперник, ще се радваме да споделите опита си. Направете го като участвате с презентация на семинара на 15.12.2022 г.

  • Презентациите трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути. За целта трябва да подготвите презентация и абстракт.
  • Презентациите и абстрактите трябва да са оформени по шаблони, които може да изтеглите по-долу.

Срокове за регистрация

за информационните и конферентните сесиите на семинара на 14 и 15.12.2022 г.

01.11.2022 – 13.12.2022

Срокът за заявяване на презентация в научните и бизнес сесии изтече на 01.12.2022 г.

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

Регистрираните за научните и бизнес сесии на 14-15.12.2022 г. ще получат имейл с линкове в Zoom след 09.12.2022г.

Участниците без регистрация ще могат да наблюдават всяка сесия на живо онлайн през YouTube. При въпроси ползвайте формата за въпроси по-долу.

Видео на презентациите ще бъде публикувано след 01.01.2023 г.

Дотогава може да проследите презентациите от I-ви национален семинар по програма Коперник, проведен през 2018 г., както и от II-ри национален семинар по програма Коперник, проведен през 2020 г.

На 14 и 15.12.2022 г. всички регистрирани участници ще могат да задават въпросите си онлайн в Zoom.

Нерегистрираните участници могат да ползват следната форма за въпроси:

След уебинарите на 14-15.12.2022 г. всеки присъствал в Zoom или Youtube, може да изрази своето мнение и препоръки за събитието.

Моля използвайте следната форма за обратна връзка, или ни пишете на office@copernicus.bg:

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ - ОНЛАЙН СЕМИНАР

Всеки регистриран участник ще получи линк за достъп до онлайн семинара.

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

cope4bg2018

Първи национален семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации – 2018 г.

cope4bg2020

Втори национален семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации – 2020 г.

КОНТАКТИ

Copernicus Academy

Институт за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН)

доц. д-р Лъчезар Филчев

уеб сайт: www.space.bas.bg

Copernicus Relays

Сдружение GEO Polymorphic Cloud

Васил Василев

уеб сайт: geopolymorphic-cloud.org

facebook: GeoPolymorphicCloud

Свържете се с нас:

 

SEND